Sunday, May 2, 2010

Wednesday, April 28, 2010

Tuesday, April 20, 2010

Tuesday, March 16, 2010

Судалгааны хэсэг

1. Судалгаа 1: Судалгааны үр дүнг авах боломжгүй болсон учраас хаав. Уучлаарай.
2. Судалгаа 2: "Computer ethics", Багийн ахлагч Ү.Цацрал. Тайланг уншина уу.
3. Судалгаа 3: "Ethics and Computer games", Х.Занабазар, Т.Нямжаргал. Тайланг уншина уу.

Saturday, February 20, 2010